Organizatorzy

Regulamin

ZASADY BEZPIECZNEGO UCZESTNICTWA W XIX MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU AKORDEONOWYM W SULĘCZYNIE W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS-COV-2


 • Organizacja Festiwalu odbywa się w oparciu o „Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” wydane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu www.mkidn.gov.pl oraz www.gis.gov.pl
 • Uczestnik Festiwalu Akordeonowego przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów.
 • Zabrania się udziału w wydarzeniu osobie przebywającej na kwarantannie lub w izolacji lub wykazującej symptomy zakażenia wirusem SARS-COV-2, takie jak: gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni, ból gardła i katar, biegunka i ból brzucha, wymioty, pogorszenie smaku i/lub węchu.
 • Uczestnik Festiwalu Akordeonowego przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Festiwalu wiąże się z ryzykiem zachorowania na COVID-19 i zwalnia Organizatora ze wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
 • Uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, pożarowego i publicznego.
 • Uczestnicy Festiwalu obowiązani są do respektowania próśb i poleceń pracowników Organizatorów imprezy, związanych z prawidłowym przeprowadzeniem imprezy i przestrzeganiem zapisów niniejszego regulaminu.
 • W miejscu organizowana Festiwalu oraz w trakcie jego trwania obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust maseczką.
 • Uczestnik Festiwalu akordeonowego jest zobowiązany do samodzielnego wyposażenia się w maseczkę, zakrywania ust i nosa oraz do zachowania bezpiecznego dystansu od innego uczestnika wydarzenia z wyłączeniem rodzin i osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa.
 • Uczestnik Festiwalu jest zobowiązany do zajęcia odpowiedniego miejsca na widowni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Każda osoba wchodząca i przebywająca na terenie Festiwalu zobowiązana jest poddać się obowiązkowej dezynfekcji rąk w miejscach wyznaczonych przez Organizatora, zgodnie ze wskazaną w tych miejscach instrukcją.
 • Uczestnik Festiwalu może dobrowolnie okazać certyfikat szczepienia, by wejść na teren wydarzenia poza określonym w przepisach prawa limitem osób.
 • Każda osoba korzystająca z toalet znajdujących się na terenie wydarzenia zobowiązana jest do stosowania się ograniczeń maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach. Służby porządkowe i Organizator będą mogli zarządzać kolejkami do toalet w wydarzeniu.
 • Zarówno garderoby ja i toalety dla artystów, obsługi technicznej i uczestników Festiwalu zostaną wyposażone w środki do dezynfekcji.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie w przypadku istotnych zmian związanych z organizacją Festiwalu oraz zmian w obowiązujących wytycznych.